Механізм громадського контролю

Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

                              постановою Кабінету Міністрів України

         від 3 листопада 2010 р. № 996

 

ПОРЯДОК
проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики

     1. Цей  Порядок  визначає  основні  вимоги  до  організації і проведення органами виконавчої влади консультацій з  громадськістю з питань    формування    та    реалізації    державної   політики (далі - консультації з громадськістю).

     2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян  до  участі  в  управлінні  державними справами,  надання можливості для їх вільного доступу до  інформації  про  діяльність органів   виконавчої   влади,   а  також  забезпечення  гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.

     Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу  органів  виконавчої  влади  з громадськістю,  підвищенню якості  підготовки  рішень  з  важливих питань  державного  і  суспільного життя з урахуванням громадської думки,  створенню умов для участі громадян у розробленні  проектів таких рішень.

     3. Консультації  з  громадськістю  проводяться  з питань,  що стосуються суспільно-економічного розвитку держави,  реалізації та захисту   прав  і  свобод  громадян,  задоволення  їх  політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

     4. Результати   проведення   консультацій   з   громадськістю враховуються   органом   виконавчої   влади   під   час  прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі.

     5. Консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої    влади,   який   є   головним   розробником   проекту нормативно-правового акта або  готує  пропозиції  щодо  реалізації державної  політики  у  відповідній сфері державного і суспільного життя.

     6. Органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний  план проведення  консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план) з урахуванням основних завдань,  визначених  Програмою  діяльності Кабінету  Міністрів  України,  Державною  програмою економічного і соціального розвитку  України,  планом  законопроектних  робіт  та іншими  документами,  а  також  результатів  проведення попередніх консультацій з громадськістю.

     Орієнтовний план   складається   з   урахуванням   пропозицій громадських  рад,  утворених при міністерствах,  інших центральних органах виконавчої влади,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки Крим,  обласних,  Київській та Севастопольській міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністраціях (далі - громадська рада).

     Орієнтовний план затверджується до початку року, оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади  та в інший прийнятний спосіб.

     7. Громадські,  релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об'єднання,  творчі  спілки,  асоціації,  організації роботодавців,   недержавні   засоби  масової  інформації  та  інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства    України    (далі   -   інститути   громадянського суспільства),  можуть   ініціювати   проведення   консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або  безпосередньо органу виконавчої влади.

     У разі   коли   пропозиція  щодо  проведення  консультацій  з громадськістю з одного питання надійшла не  менше  ніж  від  трьох інститутів  громадянського  суспільства,  які діють на відповідній території, такі консультації проводяться обов'язково.

     Ініціювати проведення  консультацій   з   громадськістю,   не включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради.

     8. Під  час  проведення  консультацій  з  громадськістю орган виконавчої  влади  подає  громадській  раді  проекти   відповідних нормативно-правових  актів та інформаційно-аналітичні матеріали до них.

     9. До  участі  у  проведенні  консультацій  з   громадськістю залучаються в установленому    порядку    органи   місцевого самоврядування.

     10. Органи виконавчої влади під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації,  надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

     11. Консультації  з   громадськістю   проводяться   у   формі публічного   громадського   обговорення  (безпосередня  форма)  та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

     12. В  обов'язковому  порядку  проводяться   консультації   з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:

     проектів нормативно-правових    актів,   що   мають   важливе суспільне  значення  і  стосуються  конституційних  прав,  свобод, інтересів   і   обов'язків   громадян,   а   також   актів,  якими передбачається  надання  пільг  чи   встановлення   обмежень   для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення  повноважень  місцевого   самоврядування,   делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;

 •      проектів регуляторних актів;
 •      проектів державних   і   регіональних  програм  економічного, соціального і  культурного  розвитку,  рішень  стосовно  стану  їх виконання;
 •      звітів головних   розпорядників   бюджетних   коштів  про  їх витрачання за минулий рік.

     13. Публічне громадське обговорення передбачає організацію  і проведення:

 •      конференцій, форумів,   громадських   слухань,   засідань  за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю;
 •      теле- або  радіодебатів,  Інтернет-конференцій,   електронних консультацій.

     14. Публічне  громадське  обговорення організовує і проводить орган виконавчої влади із залученням  громадської  ради  у  такому порядку:

 •      визначає питання, яке буде винесене на обговорення;
 •      приймає рішення про проведення обговорення;
 •      розробляє план    заходів   з   організації   та   проведення обговорення (у разі потреби);
 •      вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп  населення,  а  також  суб'єктів  господарювання,  інститутів громадянського суспільства,  органів місцевого  самоврядування  та інших заінтересованих суб'єктів (далі - заінтересовані сторони);
 •      оприлюднює в  обов'язковому порядку інформацію про проведення обговорення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади  та  в інший прийнятний спосіб;
 •      збирає та   аналізує   інформацію  про  оцінку  громадськістю ефективності  запропонованого  органом  виконавчої   влади   шляху вирішення питання;
 •      формує експертні  пропозиції  щодо  альтернативного вирішення питання;
 •      забезпечує врахування   результатів   обговорення   під   час прийняття остаточного рішення;
 •      проводить аналіз  результатів  обговорення  у  разі прийняття рішення,  що  стосується  різних  соціальних  груп  населення   та заінтересованих сторін;
 •      оприлюднює результати  обговорення  на  офіційному  веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб.

     Для організаційного   забезпечення   проведення    публічного громадського  обговорення  орган  виконавчої влади може утворювати робочу групу.

     15. В інформаційному повідомленні про  проведення  публічного громадського обговорення зазначаються:

 •      найменування органу    виконавчої   влади,   який   проводить обговорення;
 •      питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;
 •      варіанти вирішення питання;
 •      соціальні групи населення та заінтересовані сторони,  на  які поширюватиметься дія прийнятого рішення;
 •      можливі наслідки  проведення  в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп  населення  та  заінтересованих сторін;
 •      відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової  інформації,  реєстрації учасників;
 •      спосіб забезпечення   участі   в   обговоренні  представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
 •      адреса, строк  і  форма  подання  письмових   пропозицій   та зауважень;
 •      адреса і  номер  телефону,  за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення;
 •      прізвище, ім'я відповідальної особи органу виконавчої влади;
 •      строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

     16. Для проведення публічного громадського обговорення шляхом електронних консультацій з громадськістю використовується урядовий веб-сайт "Громадянське суспільство і  влада",  офіційні  веб-сайти органів виконавчої влади.

     17. Орган   виконавчої   влади   для  проведення  електронних консультацій  з  громадськістю  розміщує  на  урядовому  веб-сайті "Громадянське   суспільство  і  влада"  та  на  своєму  офіційному веб-сайті:

 •      інформаційне повідомлення    про    проведення     публічного громадського обговорення;
 •      текст проекту акта, винесеного на обговорення;
 •      електронну адресу  для  надсилання  пропозицій та зауважень і номер телефону,  за яким  надаються  консультації  з  питання,  що винесено на публічне громадське обговорення.

     Тексти проектів  регуляторних актів оприлюднюються відповідно до Закону України "Про засади державної  регуляторної  політики  у сфері господарської діяльності"   ( 1160-15 ).

     18. Публічне  громадське  обговорення  розпочинається  з  дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.

     Строк проведення    публічного    громадського    обговорення визначається  органом виконавчої влади і повинен становити не менш як один місяць.

     19. Пропозиції та зауваження подаються в усній  та  письмовій формі,  надсилаються  електронною  поштою на адресу відповідальної особи органу виконавчої влади,  на урядовий веб-сайт "Громадянське суспільство  і  влада"  та  офіційні  веб-сайти органів виконавчої влади.

     Пропозиції та зауваження,  що надходять на урядовий  веб-сайт "Громадянське  суспільство  і влада" та офіційні веб-сайти органів виконавчої влади,  оприлюднюються на цих веб-сайтах протягом п'яти робочих днів після їх надходження.

     Усні пропозиції  та  зауваження,  у  тому числі висловлені по телефону, фіксуються з обов'язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові громадянина, його поштової адреси.

     Інститути громадянського  суспільства,  наукові  та експертні організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій    формі    із   зазначенням   свого   найменування   та місцезнаходження.

     Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

     Під час проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань  за  круглим  столом,  зборів,  зустрічей з громадськістю ведеться протокол,  у якому  фіксуються  висловлені  пропозиції  і зауваження.

     Текст протоколу оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади протягом двох тижнів.

     20. Пропозиції та зауваження,  що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

     За результатами публічного  громадського  обговорення  органи виконавчої влади готують звіт, в якому зазначається:

 •      найменування органу    виконавчої    влади,   який   проводив обговорення;
 •      зміст питання  або  назва  проекту  акта,  що  виносилися  на обговорення;
 •      інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;
 •      інформація про  пропозиції,  що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення;
 •      інформація про    врахування    пропозицій    та    зауважень громадськості  з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;
 •      інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

     21. Результати   публічного   громадського   обговорення    в обов'язковому  порядку  орган  виконавчої влади доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на своєму  офіційному  веб-сайті та в інший прийнятний спосіб не пізніше, ніж через два тижні після його закінчення.

     22. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:

 •      проведення соціологічних    досліджень    та     спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);
 •      створення телефонних "гарячих ліній",  проведення моніторингу коментарів,  відгуків,  інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах  масової  інформації  для  визначення  позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
 •      опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій  та  зауважень  з   питання,   що   потребує   вивчення громадської думки.

     23. Вивчення  громадської думки організовує і проводить орган виконавчої влади із залученням громадської ради у такому порядку:

 •      визначає:

     - потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;

     - питання,  з яких проводиться  вивчення  громадської  думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;

     - строк, форми і методи вивчення громадської думки;

     - на  конкурсній  основі дослідницькі організації,  фахівців, експертів,  громадські  організації,  які  проводитимуть  вивчення громадської думки;

     - ступінь  репрезентативності  соціальних  груп  населення та заінтересованих сторін, які досліджуються;

 •      отримує підсумкову   інформацію   про   результати   вивчення громадської думки;
 •      узагальнює громадську  думку  щодо  запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки;
 •      забезпечує врахування громадської  думки  під  час  прийняття органом   виконавчої   влади  остаточного  рішення  з  питань,  що потребували вивчення громадської думки;
 •      оприлюднює в обов'язковому порядку  на  офіційному  веб-сайті органу  виконавчої  влади  та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки.

     24. У  звіті  про  результати  вивчення   громадської   думки зазначається:

 •      найменування органу   виконавчої   влади,   який  організував вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);
 •      найменування адміністративно-територіальної  одиниці  у  разі вивчення громадської думки на окремій території;
 •      соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося;
 •      тема та питання,  з  яких  проводилося  вивчення  громадської думки;
 •      методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;
 •      ступінь допустимого    відхилення    від    обраної    моделі дослідження;
 •      інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;
 •      узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення;
 •      обґрунтування прийнятого   рішення   у   разі    неврахування громадської думки.

     25. Для   організації  вивчення  громадської  думки  з  метою отримання об'єктивної та достовірної інформації  орган  виконавчої влади   може  відповідно  до  законодавства  укладати  договори  з дослідницькими організаціями,  фахівцями,  експертами, інститутами громадянського  суспільства  про  проведення  на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу  пропозицій  різних  соціальних  груп населення та заінтересованих сторін.