Правила внутрішнього службового розпорядку

 ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами трудового колективу
Департаменту економічного розвитку і торгівлі
Сумської обласної державної адміністрації

 

Протокол від 31.05.2023 № 1

 

ПРАВИЛА
внутрішнього
службового та трудового розпорядку
працівників Департаменту економічного розвитку і торгівлі
Сумської обласної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1. Правила внутрішнього службового та трудового розпорядку працівників Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації (далі – Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу», наказу Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року № 50, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за № 457/28587 «Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку» та інших нормативно-правових актів.

2. Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового та трудового розпорядку працівників Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації (далі – працівники), режим роботи, умови перебування працівників в Департаменті економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) та забезпечення раціонального використання їхнього робочого часу.

До працівників відносяться наступні категорії посад: державні службовці  та працівники на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу».

3. Службова (трудова) дисципліна в Департаменті ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи та забезпечується шляхом:

1) дотримання вимог законодавства і виконання правил внутрішнього службового та трудового розпорядку;

2) формування директором Департаменту та його заступниками у працівників високих професійних якостей, сумлінного ставлення до виконання своїх посадових обов’язків, поваги до прав і свобод людини і громадянина, їхньої честі та гідності, а також до держави, державних символів України;

3) поєднання керівниками усіх рівнів Департаменту методів переконання, виховання і заохочення із заходами дисциплінарної відповідальності щодо підпорядкованих працівників;

4) поєднання повсякденної вимогливості керівників до працівників з постійною турботою про них, виявленням поваги до їхньої честі та гідності, забезпеченням гуманізму та справедливості.

4. Правила в Департаменті затверджуються загальними зборами трудового колективу за поданням директора Департаменту і виборного органу первинної профспілкової організації Департаменту на основі Типових правил.

5. Правила поширюються на всіх працівників.

6. Правила доводять до відома всіх працівників під особистий підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки

 

1. Загальні положення

 

1. Працівники під час виконання своїх посадових обов’язків зобов’язані неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування, з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб.

2. Працівники мають зміцнювати авторитет державної служби, а також позитивну репутацію державних органів.

Працівники під час виконання своїх посадових обов’язків повинні проявляти стриманість у разі критики чи образ з боку громадян, зауважувати щодо неприйнятності такої поведінки і необхідності дотримання норм ввічливого спілкування.

Працівники, у тому числі в поза робочий час, повинні утримуватися від поширення інформації, зокрема розміщення коментарів на веб-сайтах і у соціальних мережах, що можуть завдати шкоди репутації державних органів.

3. Працівники зобов’язані у своїй поведінці не допускати:

використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації;

принизливих коментарів щодо зовнішнього вигляду, одягу, віку, статі, сімейного стану або віросповідання особи;

поширення чуток, обговорення особистого або сімейного життя колег, членів їх сімей та інших близьких осіб;

впливу приватних, сімейних, суспільних або інших стосунків чи інтересів на його (її) поведінку та прийняття рішень під час виконання своїх посадових обов’язків;

прояву будь-якої з форм дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, а також за мовними або іншими ознаками;

дій сексуального характеру, виражених словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.

Працівники повинні протидіяти мобінгу (цькуванню), вживати заходи, спрямовані на запобігання та припинення мобінгу (цькування), а також заходи щодо відновлення порушених внаслідок мобінгу (цькування) прав.

Керівники структурних підрозділів мають сприяти створенню комфортної психологічної атмосфери в трудовому колективі та не допускати випадків мобінгу (цькування).

Працівники повинні запобігати виникненню конфліктів з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.

4. Працівники повинні постійно підвищувати свій культурний рівень, рівень свого професійного розвитку, поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань за посадою, зокрема в частині цифрової грамотності, удосконалювати організацію службової діяльності.

5. Працівники зобов’язані з повагою ставитися до державних символів України, використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, постійно підвищувати свій рівень володіння державною мовою, не допускати дискримінації державної мови, мають шанувати народні звичаї і національні традиції.

5. Одяг працівників має відповідати офіційно-діловому стилю і відповідати  загальноприйнятим вимогам пристойності.

6. Якщо працівнику стало відомо про загрозу чи факти порушення цих Загальних правил, зокрема, прояву будь-якої форми дискримінації, насильства за ознакою статі, сексуального домагання, мобінгу (цькування), недоброчесності або неправомірного поширення інформації з обмеженим доступом іншим працівником, він (вона) повинен (повинна) негайно повідомити про це безпосереднього керівника, керівника вищого рівня (у разі необхідності).

Керівництво (керівник структурного підрозділу) у разі виявлення чи отримання повідомлення про порушення цих Загальних правил в межах своєї компетенції відповідно до законодавства зобов’язані вжити заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також поінформувати спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

 

2. Доброчесність

 

1. Працівники зобов’язані виконувати свої посадові обов’язки якнайкраще, чесно і неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських, політичних, релігійних організацій, а також не допускати ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої дії (бездіяльність) та рішення.

2. Працівники зобов’язані діяти доброчесно, а саме:

спрямовувати свої дії на захист публічних інтересів та недопущення конфлікту між приватними та публічними інтересами, уникати виникнення реального та потенційного конфлікту інтересів у своїй діяльності;

не використовувати службове становище в приватних інтересах чи в неправомірних приватних інтересах інших осіб, у тому числі не використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

не розголошувати інформацію, що стала йому (їй) відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, зокрема персональні дані фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, режим якої встановлено Законами України «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації», крім випадків, установлених законом.

 

3. Використання службового становища, ресурсів та інформації

 

1. Працівники повинні використовувати своє службове становище, ресурси держави та територіальної громади (рухоме та нерухоме майно, кошти, службову інформацію, технології, інтелектуальну власність, робочий час, репутацію тощо) виключно для виконання своїх посадових обов’язків і доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України.

2. Працівники у своїй діяльності зобов’язані дотримуватись політичної неупередженості та нейтральності, а саме уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів.

Працівникам заборонено у будь-який спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях, у тому числі для залучення державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери та інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями.

3. При виконанні своїх посадових обов’язків працівники зобов’язані раціонально і дбайливо використовувати державну і комунальну власність, постійно підвищувати ефективність її використання, уникаючи надмірних і непотрібних витрат.

Працівники зобов’язані використовувати надані їм ресурси таким                 чином, щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу чи здоров’ю людей.

4. Робочий час працівника, зокрема у разі виконання завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу чи дистанційної роботи, має використовуватись для виконання своїх посадових обов’язків.

5. Працівники зобов’язані при роботі з інформацією оцінювати її критично, аналізувати джерела інформації, використовувати ті із них, які є офіційними, приймати рішення на основі достовірної та перевіреної інформації, поширювати лише ту інформацію, що відповідає дійсності.

Працівникам забороняється приховувати чи обмежувати інформацію, яка має бути доведена до відома інших осіб.

 

4. Обмін інформацією

 

1. Працівники при спілкуванні під час виконання посадових обов’язків повинні дотримуватися таких правил:

1) надавати інформацію із зазначенням даних, що її підтверджують;

2) надавати в межах повноважень та відповідно до законодавства іншим працівникам інформацію, необхідну для виконання ними посадових обов’язків;

3) викладати інформаційні матеріали та повідомлення чітко, лаконічно та послідовно для однозначного їх сприйняття.

2. Працівники під час спілкування з громадянами повинні використовувати доступну термінологію.

3. Працівники повинні дотримуватися встановленого протоколу у відносинах з представниками органів влади іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних установ.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку працівників

 

1. Робочим часом є установлений законодавством відрізок часу, протягом якого працівник відповідно до Правил повинен перебувати на роботі та виконувати свої посадові обов'язки.

2. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень.

3. Для працівників встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із таким режимом роботи:

початок роботи о 8 год. 00 хв.;

закінчення роботи з понеділка по четвер о 17 год. 15 хв.,

                                у п’ятницю о 16 год. 00 хв.;

перерва для відпочинку і харчування з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.;

вихідні дні  – субота і неділя.

4. Перерва не включається в робочий час, і працівник може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

5. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину. Ця норма поширюється на випадки перенесення в установленому законодавством порядку передсвяткового дня на інший день тижня.

6. Працівникам забороняється відволікати інших працівників від виконання їх посадових обов’язків.

7. В Департаменті може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, який є відмінним від визначеного режиму роботи Департаменту, який регулюється відповідно до чинного законодавства.

Гнучкий режим робочого часу працівника встановлюється наказом директора Департаменту, у якому зазначається:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) працівника, якому встановлюється гнучкий режим робочого часу та його посада;

2) встановлена норма тривалості робочого часу;

3) дата, з якої встановлюється гнучкий режим робочого часу;

4) період, на який встановлюється гнучкий режим робочого часу (у разі встановлення на визначений строк);

5) час початку і закінчення роботи, час початку і закінчення перерви для відпочинку і харчування (у разі застосування фіксованого режиму робочого часу);

6) періоди часу, в які працівник зобов’язаний бути присутнім на робочому місці (за потреби, у разі застосування змінного режиму робочого часу).

Такий наказ доводиться до відома працівника, якому встановлюється гнучкий режим робочого часу, та його безпосереднього керівника до початку застосування гнучкого режиму робочого часу.

8. За ініціативою працівника і згодою його безпосереднього керівника та  керівника структурного підрозділу Департаменту такий працівник може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі Сумської обласної ради (далі – адміністративна будівля) в якій розміщується Департамент (м. Суми, майдан Незалежності, 2).

Для цього працівнику необхідно погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу.

Для працівника обсяг завдань за посадою за межами адміністративної будівлі Департаменту повинен визначатись з урахуванням тривалості його робочого часу.

За межами адміністративної будівлі Департаменту можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:

використання інформації з обмеженим доступом;

доступу до комп’ютерного, телекомунікаційного та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщення державного органу;

обов’язкового перебування в приміщенні державного органу.

Працівникам, що виконують завдання за посадою за межами адміністративної будівлі необхідно виконувати свої посадові обов’язки та доручення безпосереднього керівника та керівника структурного підрозділу, в разі потреби з’являтися в адміністративній будівлі для вирішення питань, що потребують особистої присутності.

Час виконання працівником завдань за посадою за межами адміністративної будівлі Департаменту обліковується як робочий час.

9. Організація обліку робочого часу працівників покладається на службу управління персоналом Департаменту. Облік робочого часу у Департаменті ведеться у формі табеля обліку використання робочого часу, який подається службою управління персоналом Департаменту до 15 і 25 числа кожного місяця до бухгалтерської служби Департаменту для нарахування заробітної плати.

У разі встановлення працівнику гнучкого режиму робочого часу, або у випадку виконання працівником завдань за посадою за межами адміністративної будівлі, облік робочого часу здійснює безпосередній керівник (керівник відповідного структурного підрозділу), який веде табель обліку використання робочого часу і подає його службі управління персоналом Департаменту для узагальнення до 15 і 25 числа кожного місяця.

 

ІV. Порядок повідомлення працівником про свою відсутність

 

1. Про свою відсутність на роботі або тимчасову відсутність на робочому місці у робочий час у зв’язку зі службовою необхідністю або з інших поважних причин понад 15 хвилин працівник зобов’язаний попередньо повідомити свого безпосереднього керівника, у тому числі в письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом. Вихід працівника за межі адміністративної будівлі у робочий час зі службових або інших питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. Залишення в робочий час працівником адміністративної будівлі без дозволу безпосереднього керівника не допускається і є порушенням службової (трудової) дисципліни.

2. У разі недотримання працівником вимог пункту 1 цього розділу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) в залежності від підпорядкування, за дорученням директора Департаменту складається акт про відсутність працівника на роботі (робочому місці).

У такому разі працівник повинен надати докази поважності причини своєї відсутності або письмові пояснення на ім’я директора Департаменту щодо причин своєї відсутності.

3. Вимоги цього розділу не застосовуються до працівників, що виконують завдання за посадою за межами адміністративної будівлі Департаменту.

 

V. Перебування працівника в адміністративній

будівлі у вихідні, святкові, неробочі дні та

після закінчення робочого часу

 

1. Пропускний режим до адміністративної будівлі регулюється відповідними рішеннями Сумської обласної ради.

2. Державні службовці для виконання невідкладних завдань можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня відповідно до наказу директора Департаменту, про що повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації, у тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Також, окремі категорії працівників з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації можуть залучатися до надурочної роботи у встановленому чинним законодавством порядку у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією роботи відповідно до чинного законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

3. Директор Департаменту за потреби може залучати працівників до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування працівників після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналом і затверджується директором Департаменту за погодженням виборного органу первинної профспілкової організації.

4. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник, його посада, місце, дата та час чергування.

5. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналом директору Департаменту для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

6. У разі залучення працівника до роботи понад установлену тривалість робочого дня в Департаменті запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

7. За роботу в зазначені дні (час) працівникам протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників.

8. Забороняється залучати до чергування та роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину з інвалідністю, можуть залучатися до надурочних робіт та чергування лише за їхньою згодою. Залучення працівників – осіб з інвалідністю до надурочних робіт та чергування можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома працівників

нормативно-правових актів, наказів, доручень зі службових питань

 

  1. Нормативно-правові акти, накази, доручення зі службових питань доводяться до відома працівників шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення. Підтвердженням може слугувати підпис працівника (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний кваліфікований електронний підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

Доведення інформації або документів до відома працівника також може здійснюватися шляхом її вручення або надсилання поштою, в тому числі з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку. У разі доведення інформації або документів шляхом використання інших засобів телекомунікаційного зв’язку такий спосіб фіксується протоколом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Інформація або документи надсилаються працівнику за адресою місця проживання/перебування або на його адресу електронної пошти чи з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку за наявними в особовій справі контактними даними.

При призначенні на посаду працівник зобов’язаний повідомити службу управління персоналом про його засоби електронної пошти чи інші засоби телекомунікаційного зв’язку з ним з метою їх використання для доведення до відома працівника інформації або документів.

Інформація або документи, надіслані поштою, в тому числі електронною, чи шляхом передачі з використанням інших засобів зв’язку вважаються такими, що доведені до відома працівника на п’ятий календарний день з моменту їх відправлення.

  1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівників шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на веб-сайті Сумської обласної державної адміністрації, веб-розділі Департаменту економічного розвитку і торгівлі веб-порталу місцевих органів виконавчої влади Сумської області.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій

з охорони праці та протипожежної безпеки

 

1. Директор Департаменту зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку директором Департаменту покладені відповідні функції в  Департаменті.

2. Працівник зобов’язаний дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Департаменті відповідає директор Департаменту та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна працівником

 

1. Працівник зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи (офіційні документи) і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій директором Департаменту особі в Департаменті. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи (офіційні документи) і майно.

2. Факт передачі справ (офіційних документів) і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою Департаменту та/або безпосереднім керівником працівника, керівником служби управління персоналом Департаменту та працівником, який звільняється чи переводиться на іншу посаду.

Один примірник акту видається працівнику, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника.

 

ІХ. Прикінцеві положення

 

1. Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення працівника Департаменту до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються директором Департаменту, а у випадках, передбачених чинним законодавством, – спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації.

 

 

Від сторони роботодавця:

 

Директор Департаменту
економічного розвитку і торгівлі
Сумської обласної державної
адміністрації

___________ Олександр КУЧКОВ

 

«31» травня 2023 року

Від сторони Профкому:

 

Виконуючий обов’язки
Голови профспілкової організації

 

____________ Леонід ТРОЯН

 

«31» травня 2023 року