майдан Незалежності, 2,
м.Суми, 40000 
066 448 48 81
е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
facebook

 

Правила внутрішнього службового розпорядку

 ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами державних службовців колективу
Департаменту економічного розвитку і торгівлі
Сумської обласної державної адміністрації

 

Протокол від 20.03.2017 № 1

 

ПРАВИЛА
внутрішнього
службового розпорядку
Департаменту економічного розвитку і торгівлі
Сумської обласної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

1. Правила внутрішнього службового розпорядку (далі - Правила) вводяться з метою урегулювання відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу», інших нормативно-правових актів, відносин між адміністрацією та працівниками у сфері професійної діяльності, зміцнення її дисципліни, ефективного використання робочого часу, забезпечення високої якості роботи, підвищення її продуктивності, а також з метою створення належних організаційних та побутових умов для високоефективної роботи.

2. Службова дисципліна в Департаменті економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації (далі - Департамент) ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державними службовцями та працівниками (далі - працівники) Департаменту, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила в Департаменті затверджуються загальними зборами трудового колективу на основі Типових правил.

4. Правила доводяться до відома працівників Департаменту та обов’язкові для виконання всіма.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в Департаменті

 

1. Працівники Департаменту повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Працівники Департаменту у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Працівники Департаменту повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Працівники Департаменту під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку працівників Департаменту

1. Тривалість робочого часу працівників Департаменту становить
40 годин на тиждень.

2. У Департаменті встановлений п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

Режим роботи Департаменту встановлюється з урахуванням загальноприйнятого режиму роботи підприємств, установ і організацій у Сумській області.

3. Час початку і закінчення роботи, а також обідньої перерви встановлюється такий:

Початок роботи: 8-00 годин.

Обідня перерва: 12-00 – 13-00 години.

Закінчення роботи: 17-15 (у п’ятницю – 16-00) годин.

Перерва не включається в робочий час, і працівник Департаменту може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5. У робочий час забороняється відволікання працівників Департаменту від їхньої безпосередньої роботи.

6. Облік робочого часу у державному органі здійснюється у табелі робочого часу.

7. Вихід працівника Департаменту за межі адміністративної будівлі державного органу у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

 

ІV. Порядок повідомлення працівником Департаменту

про свою відсутність

 

1. Працівник Департаменту повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання Працівником Департаменту вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

3. У разі ненадання працівником Департаменту доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я Директора Департаменту щодо причин своєї відсутності.

 

V. Перебування працівника Департаменту

у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

1. Для виконання невідкладних завдань працівник Департаменту може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом керівника Департаменту, про який повідомляється первинна профспілкова організації в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника Департаменту не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Директор Департаменту за потреби може залучати працівників Департаменту до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування працівника Департаменту після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом фінансового забезпечення та управління персоналом і затверджується директором Департаменту.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник Департаменту, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника Департаменту, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналом директору Департаменту для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення працівника Департаменту до роботи понад установлену тривалість робочого дня у Департаменті запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) працівникам Департаменту надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівника.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома працівника Департаменту

нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома працівників Департаменту шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис працівника Департаменту (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, на картці реєстрації документів, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівників Департаменту шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті Департаменту.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці

та протипожежної безпеки

1. Директор Департаменту зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником Департаменту покладені відповідні функції в такому органі.

2. Працівник Департаменту повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником Департаменту, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в органі державної влади відповідає директор Департаменту та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ)

і майна працівником Департаменту

 

1. Працівник Департаменту зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у Департаменті особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою Департаменту, керівником служби управління персоналом Департаменту та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається працівнику Департаменту, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

 

ІХ. Прикінцеві положення

 

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення працівника Департаменту до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються директором Департаменту, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з первинною профспілковою організацією Департаменту.