майдан Незалежності, 2,
м.Суми, 40000 
066 448 48 81
е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
facebook

 

Положення

 Завантажити Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 04.11.2015 № 518-ОД від 04.11.2021 № 688-ОД

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Сумської обласної
державної адміністрації
04 листопада 2015 року № 518-ОД
(у редакції розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент економічного розвитку і торгівлі
Сумської обласної державної адміністрації

(нова редакція)

 

1. Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом Сумської обласної державної адміністрації, що утворюється головою Сумської обласної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний Міністерству економіки України (далі – Мінекономіки України), Міністерству розвитку громад та територій України, Міністерству закордонних справ України в межах реалізації основних завдань, покладених на Департамент.

Підпорядкування (спрямування та контроль за діяльністю) Департаменту визначається відповідно до розподілу обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату Сумської обласної державної адміністрації.

Повна назва Департаменту – Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації.

Скорочена назва Департаменту – ДЕРіТ Сумської ОДА.

2. Департамент утворений шляхом перейменування головного управління економіки Сумської обласної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 20.08.2012 № 333-ОД «Про зміни в структурі та чисельності окремих структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації».

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки України, Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства закордонних справ України, іншими нормативно-правовими актами в межах реалізації основних завдань, покладених на Департамент, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації та дорученнями її керівництва (відповідно до  розподілу обов’язків), рішеннями Сумської обласної ради з питань реалізації делегованих повноважень, Регламентом Сумської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Департамент провадить свою діяльність на підставі річних та квартальних планів роботи Департаменту, які повинні бути спрямовані на виконання планів роботи Сумської обласної державної адміністрації.

5. Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації на території області:

1) державної політики економічного і соціального розвитку;

2) державної цінової політики;

3) державної промислової політики;

4) державної регіональної політики, територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою;

5) державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

6) державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

7) державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

8) державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;

9) єдиної державної зовнішньоекономічної політики.

6. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання на території області Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови Сумської обласної державної адміністрації, рішень обласної ради (з питань реалізації делегованих повноважень);

2) надає в установленому чинним законодавством порядку адміністративні послуги;

3) бере участь в інформаційно-консультаційному забезпеченні центрів надання адміністративних послуг;

4) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку та інших показників регіонального розвитку, секторів та галузей економіки відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

5) розробляє проекти регіональної стратегії розвитку та плану заходів з її реалізації, забезпечує координацію та підготовку звітів про виконання зазначених документів;

6) надає консультативний супровід територіальним громадам області щодо стратегічного планування розвитку територій;

7) бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами в області;

8) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку регіону на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку області;

9) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку області на короткостроковий період;

10) здійснює організаційно-методичне керівництво, координує діяльність структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, виконавчих комітетів територіальних громад з питань розроблення галузевих програм;

11) бере участь у розробці і внесенні змін до адміністративно-територіального устрою базового і субрегіонального рівнів;

12) готує проекти розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації з питань державного регулювання цін згідно з повноваженнями, наданими чинним законодавством обласним державним адміністраціям;

13) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

14) координує здійснення інвестиційної діяльності на території області;

15) формує пропозиції щодо:

інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, для реалізації яких надається державна підтримка;

надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

16) забезпечує в межах повноважень сприятливі умови для створення, функціонування та розвитку індустріальних парків;

17) проводить моніторинг функціонування індустріальних парків;

18) надає в межах повноважень інформаційну та консультаційну підтримку потенційних учасників індустріальних парків;

19) забезпечує організацію і проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

20) здійснює моніторинг ефективного і цільового використання коштів державного фонду регіонального розвитку, передбачених Сумській області на відповідний бюджетний період;

21) бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

22) розробляє проект регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва, здійснює моніторинг її виконання;

23) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, розвитку міжрегіонального співробітництва суб’єктів малого і середнього підприємництва;

24) здійснює моніторинг та аналіз інфраструктури регіонального споживчого ринку, зокрема, мережі закладів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

25) бере участь у реалізації державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, що знаходяться у сфері управління Сумської обласної державної адміністрації;

26) бере участь у межах повноважень разом з іншими структурними підрозділами у забезпеченні системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги щодо нагляду за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та визначенні координатора проекту за галузевим принципом;

27) готує необхідні матеріали для звернення про реєстрацію проекту (програми) міжнародної технічної допомоги;

28) аналізує та подає Секретаріату Кабінету Міністрів України підписані координатором проекту (програми) результати поточного та/або заключного моніторингу проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

29) опрацьовує проектні пропозиції щодо залучення міжнародної технічної допомоги та координує діяльність, пов’язану із залученням такої допомоги, а також секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу;

30) здійснює моніторинг розвитку економічних і торговельних відносин та готує аналітично-довідкові матеріали щодо стану зовнішньоторговельних відносин Сумської області з іноземними країнами, у тому числі з країнами Європейського Союзу;

31) бере участь разом з іншими структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з Європейським Союзом;

32) сприяє в межах повноважень (разом з іншими структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації) участі підприємств та організацій області у виставково-ярмаркових заходах;

33) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;

34) готує, у тому числі разом з іншими структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації, інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Сумської обласної державної адміністрації, а також його профільним заступникам;

35) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп відповідно до повноважень;

36) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

37) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

38) розробляє у межах повноважень пропозиції щодо розбудови та поліпшення стану об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області, що фінансуються із залученням коштів державного бюджету; проводить звітування щодо їх використання у порядку, встановленому чинним законодавством та іншими нормативно-правовими актами;

39) розробляє у визначених законодавством випадках проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

40) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи Сумської обласної державної адміністрації;

41) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

42) бере участь у підготовці звітів голови Сумської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Сумської обласної ради;

43) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Департаменті;

44) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

45) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Сумської обласної ради;

46) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

47) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;

48) контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законодавством повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

49) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

50) забезпечує в межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

51) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

52) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

53) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

54) забезпечує захист персональних даних;

55) у межах та порядку, визначених Регламентом Сумської обласної державної адміністрації, бере участь у:

підготовці і проведенні організаційних заходів;

формуванні, виконанні планів Сумської обласної державної адміністрації, а також підготовці звітів про їх виконання;

підготовці проектів розпоряджень та доручень голови Сумської обласної державної адміністрації, протокольних доручень його першого заступника та заступників, їх виконанні та контролі за їх виконанням;

56) здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи і матеріали, а від місцевого органу державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати в установленому чинними законодавством порядку спеціалістів інших підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), об’єднань громадян (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Сумської обласної державної адміністрації відповідно до повноважень Департаменту;

4) здійснювати самопредставництво Сумської обласної державної адміністрації, голови Сумської обласної державної адміністрації та Департаменту в судах України на усіх стадіях судового процесу через уповноваженого працівника Департаменту у спорах, що виникли з питань реалізації повноважень Департаменту;

5) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до повноважень Департаменту.

8. Департамент в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, апаратом та іншими структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Сумської обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Мінекономіки України.

10. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність перед головою Сумської обласної державної адміністрації за виконання покладених на Департамент завдань, забезпечує виконання розпорядчих документів керівництва Сумської обласної державної адміністрації відповідно до Регламенту Сумської обласної державної адміністрації, визначає функції та ступінь відповідальності заступників директора Департаменту, керівників структурних підрозділів Департаменту, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;

2) подає на затвердження голові Сумської обласної державної адміністрації положення про Департамент;

3) затверджує структуру Департаменту в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

4) затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

5) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Сумської обласної державної адміністрації;

6) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

7) звітує перед головою Сумської обласної державної адміністрації         про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

8) може входити до складу колегії Сумської обласної державної адміністрації;

9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації, міністерствами, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Сумської обласної державної адміністрації;

12) видає в межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають в установленому чинним законодавством порядку державній реєстрації в Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м.Суми);

13) подає на затвердження голові Сумської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

14) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису Департаменту;

15) здійснює добір кадрів відповідно до чинного законодавства;

16) призначає на посаду і звільняє з посади працівників Департаменту відповідно до чинного законодавства;

17) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

19) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового та службового розпорядку, виконавської дисципліни;

20) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

11. Директор Департаменту здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників Департаменту.

12. Директор Департаменту має заступника директора Департаменту та заступників директора Департаменту – начальників управлінь, які призначаються на посаду і звільняються з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу.

На період відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора Департаменту або один із заступників директора Департаменту – начальників управлінь згідно з розподілом обов’язків.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників та інших працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації.

Кількісний, персональний склад колегії та положення про неї затверджується головою Сумської обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії може реалізовуватися шляхом видання наказів Департаменту.

14. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо реалізації основних напрямів діяльності Департаменту та вирішення інших питань у Департаменті можуть утворюватися дорадчі, консультативні органи тощо. Склад зазначених органів та положення про них затверджує директор Департаменту.

15. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання Департаменту визначає голова Сумської обласної державної адміністрації в межах відповідних бюджетних призначень.

Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджується в установленому чинним законодавством порядку.

16. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та закріплене за ним майно, може від свого імені та в установленому                     чинним законодавством порядку укладати договори та угоди, набувати майнових прав відповідно до законодавства, бути позивачем і відповідачем у суді.

17. Рішення щодо реорганізації, ліквідації Департаменту, затвердження складу комісії з припинення Департаменту (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) приймає голова Сумської обласної державної адміністрації в установленому чинним законодавством порядку.

18. Департамент не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

19. У разі припинення Департаменту як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО

 

Директор Департаменту

економічного розвитку і торгівлі                                            Олександр КУЧКОВ