майдан Незалежності, 2,
м.Суми, 40000 
tel. 0542 78-98-35
е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
facebook

 

Положення

Завантажити Розпорядження голови "Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 04.11.2015 № 518-ОД" від 25.06.2019 № 365-ОД

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Сумської обласної
державної адміністрації
04 листопада 2015 року №518-ОД

(у редакції розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації
25 червня 2019 року № 365-ОД

                  

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент економічного розвитку і торгівлі
Сумської обласної державної адміністрації

(нова редакція)

 

1. Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом Сумської обласної державної адміністрації, що утворюється головою Сумської обласної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Міністерству закордонних справ України в межах реалізації основних завдань, покладених на Департамент.

Підпорядкування (спрямування та контроль за діяльністю) Департаменту визначається відповідно до розподілу обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату Сумської обласної державної адміністрації.

Повна назва Департаменту – Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації.

Скорочена назва Департаменту – ДЕРіТ Сумської ОДА.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Міністерства закордонних справ України, іншими нормативно-правовими актами в межах реалізації основних завдань, покладених на Департамент, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації та дорученнями її керівництва (голови, його першого заступника, заступників, керівника апарату), рішеннями Сумської обласної ради з питань реалізації делегованих повноважень, Регламентом Сумської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Департамент провадить свою діяльність на підставі річних та квартальних планів роботи Департаменту, які повинні бути спрямовані на виконання планів роботи Сумської обласної державної адміністрації.

4. Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації:

  • державної політики економічного і соціального розвитку;
  • державної цінової політики;
  • державної промислової політики;
  • державної регіональної політики, територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою;
  • державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;
  • державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи;
  • державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;
  • державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;
  • єдиної державної зовнішньоекономічної політики.

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання на території області Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови Сумської обласної державної адміністрації, рішень обласної ради (з питань реалізації делегованих повноважень);

2) надає в установленому чинним законодавством порядку адміністративні послуги;

3) бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг, центрів надання адміністративних послуг та їх адміністраторів;

4) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки відповідних адміністративно-територіальних одиниць, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку регіону;

5) розробляє проект регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання регіональної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

6) бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами в області;

7) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку регіону на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку області;

8) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку області на короткостроковий період;

9) здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку регіону для визнання територій депресивними, розробляє програми подолання депресивності територій і здійснює моніторинг їх виконання;

10) розробляє в установленому порядку пропозиції щодо вступу до відповідних об’єднань єврорегіонального співробітництва та реалізації       спільних з іншими суб’єктами транскордонного співробітництва проектів (програм);

11) розробляє та надсилає проекти програм транскордонного співробітництва центральним органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері (для підготовки в межах їх повноважень експертних висновків стосовно доцільності надання державної фінансової підтримки реалізації проектів), та Мінекономрозвитку для надання відповідної державної фінансової підтримки;

12) проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток регіону;

13) бере участь у розробці і внесенні змін до адміністративно-територіального устрою, об’єднання територіальних громад;

14) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

15) координує здійснення інвестиційної діяльності на території області;

16) готує пропозиції щодо:

погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

17) аналізує економічні та соціальні наслідки функціонування спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку та подає Мінекономрозвитку відповідну інформацію;

18) бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

19) розробляє проекти регіональних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

20) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

21) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

22) сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб’єктів малого і середнього підприємництва;

23) бере участь у забезпеченні реалізації єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

24) бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності дозвільних органів та державних адміністраторів;

25) забезпечує, в разі делегування, виконання Сумською обласною державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та подає Мінекономрозвитку інформацію щодо:

фінансово-господарської діяльності кожного окремого суб’єкта господарювання державного сектору економіки, що належить до сфери управління Сумської обласної державної адміністрації;

стану об’єктів державної власності, у тому числі корпоративних прав держави, що належать до сфери управління Сумської обласної державної адміністрації;

26) забезпечує нагляд за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та визначає координатора проекту;

27) готує необхідні матеріали для погодження планів закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги;

28) аналізує та подає Мінекономрозвитку підписані координатором проекту (програми) результати поточного та/або заключного моніторингу проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

29) бере участь у розробленні стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України;

30) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування переліку товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню;

31) здійснює моніторинг розвитку економічних і торговельних відносин з ЄС та аналізує вплив наслідків функціонування зони вільної торгівлі з ЄС на економічний розвиток регіону, подає Мінекономрозвитку пропозиції стосовно розбудови торговельно-економічних відносин з ЄС;

32) бере участь разом з іншими структурними підрозділами в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС та Митним союзом, подає Мінекономрозвитку відповідні пропозиції;

33) забезпечує в межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій області у виставково-ярмаркових заходах;

34) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;

35) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Сумської обласної державної адміністрації;

36) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

37) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

38) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

39) розробляє поточні й перспективні плани капітального будівництва, фінансування яких передбачається здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, забезпечує моніторинг їх ефективного і цільового використання;

40) розробляє, у визначених законодавством випадках, проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

41) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

42) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

43) бере участь у підготовці звітів голови Сумської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

44) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Департаменті;

45) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

46) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Сумської обласної ради;

47) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

48) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;

49) контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законодавством повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

50) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

51) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

52) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

53) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

54) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

55) забезпечує захист персональних даних;

56) у межах та порядку, визначених Регламентом Сумської обласної державної адміністрації, бере участь:

у підготовці і проведенні організаційних заходів;

у формуванні, виконанні планів Сумської обласної державної адміністрації, а також підготовці звітів про їх виконання;

у підготовці проектів розпоряджень та доручень голови Сумської обласної державної адміністрації, доручень його першого заступника, заступників, керівника апарату, керівників структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, наказів керівника апарату Сумської обласної державної адміністрації, їх виконанні та контролі за їх виконанням;

57) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи і матеріали, а від місцевого органу державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати в установленому чинними законодавством порядку спеціалістів інших підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), об’єднань громадян (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Сумської обласної державної адміністрації відповідно до компетенції Департаменту;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Департамент в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, апаратом та іншими структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Сумської обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

9. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво та організовує роботу Департаменту, несе персональну відповідальність перед головою Сумської обласної державної адміністрації за виконання покладених на Департамент завдань, забезпечує виконання розпорядчих документів керівництва Сумської обласної державної адміністрації відповідно до Регламенту Сумської обласної державної адміністрації, визначає функції та ступінь відповідальності заступників директора, керівників структурних підрозділів Департаменту, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

2) подає на затвердження голові Сумської обласної державної адміністрації положення про Департамент;

3) затверджує структуру Департаменту в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

4) затверджує положення про структурні підрозділи і посадові обов’язки працівників Департаменту;

5) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Сумської обласної державної адміністрації;

6) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

7) звітує перед головою Сумської обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

8) може входити до складу колегії Сумської обласної державної адміністрації;

9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації, міністерствами, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Сумської обласної державної адміністрації;

12) видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають в установленому чинним законодавством порядку державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області;

13) подає на затвердження голови Сумської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

14) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису Департаменту;

15) здійснює добір кадрів відповідно до чинного законодавства;

16) призначає на посаду і звільняє з посади працівників Департаменту відповідно до чинного законодавства;

17) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

19) забезпечує дотримання працівниками Департаменту трудової та виконавської дисципліни;

20) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

10. Директор Департаменту здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників Департаменту.

11. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників та інших працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації.

Кількісний, персональний склад колегії та положення про неї затверджується головою Сумської обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії може реалізовуватися шляхом видання наказів директора Департаменту.

13. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо реалізації основних напрямів діяльності Департаменту та вирішення інших питань можуть утворюватися наукові ради і комісії.

Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує директор Департаменту.

14. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання Департаменту визначає голова Сумської обласної державної адміністрації в межах відповідних бюджетних призначень.

Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджується в установленому чинним законодавством порядку.

15. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та закріплене за ним майно, може від свого імені та в установленому чинним законодавством порядку укладати договори та угоди, набувати майнових прав відповідно до законодавства, бути позивачем і відповідачем у суді.

16. Рішення щодо реорганізації, ліквідації Департаменту, затвердження складу комісії з припинення Департаменту (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) приймає голова Сумської обласної державної адміністрації в установленому чинним законодавством порядку.

17. Департамент не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

18. У разі припинення Департаменту як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

Заступник керівника апарату –
начальник управління
організаційної діяльності апарату                                       С.ЧАУСОВСЬКА 

 

Директор Департаменту
економічного розвитку і торгівлі                                             О.СІТАК